Általános Szerződési Feltételek – domain név szolgáltatások, webhosting tárgyában

A PWS Online Kft. (9011 Győr, Szikes út 25.) Általános Szerződési Feltételei internetes szolgáltatások (domain név és weboldal üzemeltetés) nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön.

I. Az ÁSZF hatálya

1.1 Jelen ÁSZF kiterjed a PWS Online Kft. (hosting.prestaweb.space) minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Szolgáltatási Szerződésre (a továbbiakban: Megrendelő lap). Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és az Előfizető által választott díjcsomagot felek a Megrendelő lap alapján határozzák meg.

1.2 A Szolgáltatási Keretszerződés a “domain név igénylő lap” vagy “szolgáltatási szerződés” Előfizető általi aláírásával, vagy online megrendelésleadás esetén az általános szerződési feltételek elfogadásának bejelölésével jön létre.

1.3 A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.

1.4 A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Előfizető – a felmondási időt figyelembe véve – írásban felmondja.

1.5 A Szolgáltatási Szerződés módosítása minden esetben írásban történik új Megrendelő Lap kitöltésével.

II. Az ÁSZF alanyai

2.1 Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a PWS Online Kft-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Szolgáltatási Szerződést aláíró előfizetőre (a továbbiakban: Előfizető).

2.1/a.) Szolgáltató Szolgáltató az a személy, aki az Előfizetővel megkötött Szolgáltatási keretszerződés és Szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtja.

Neve: PWS Online Kft.
Székhely címe: 9011 Győr, Szikes út 25.
Telefon: 0036203620799
E-mail: info@pws-server.net

2.1/b.) Előfizető Előfizető az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki az Szolgáltatóval megkötött Szolgáltatási Keretszerződés és Szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2 Előfizető lehet minden magán és jogi személy akivel a Szolgáltató és közte a Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés érvényesen létrejött.

III. A szolgáltatás igénybevételének jogi feltételei

3.1 Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit

IV. A szerződés tárgya

4.1 Szolgáltató vállalja, hogy kizárólagos tulajdonába és felügyelete alá tartozó szerver számítógépén web tárterület szolgáltatást biztosít Előfizető számára. Szolgáltató Előfizető oldalait az Interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes hozzáférési lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Szolgáltatás kizárólag Szolgáltató szerver számítógépein fenntartott domain nevekre és tárolt adatokra terjed ki.

V. Az előfizető díjfizetési kötelezettségei

5.1 Szolgáltató a Megrendelő Lap 1. pontjában megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról, meghatározott költségről, a meghatározott fizetés gyakoriság mellett, az igénylőlapon feltüntetett fizetési mód alapján előre számlát állít ki a megrendelő lapon meghatározott költségviselő részére, amelyet Előfizető a számlán feltüntetett határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

5.2 Az 5.1-es pontban említett fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására.

5.3 Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult (külön értesités nélkül) a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.

5.3.1 Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást négy hetet meghaladó fizetési elmaradás esetén szüneteltetni, öt hetet meghaladó fizetési elmaradás esetén visszaállíthatatlanul törölni.

5.4 A díjfizetés lehetséges módjai a következők: banki átutalás, online bankkártyás fizetés, paypal

VI. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatási szerződésben meghatározott Szolgáltatás biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, amelyek azonban nem haladhatják meg a 72 órát egy naptári évben. A harmadik fél által biztosított szolgáltatások miatti szolgáltatási hiba (pl. előfizető internetszolgáltatásának kimaradása) vagy elérésprobléma szintén kivételt képez a rendelkezésre állás számításából.

6.2 Szolgáltató ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben (“Megrendelő lap”) részletezett szolgáltatásokat Előfizető számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt. A jelen szerződésben és Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik.

6.3 Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

6.4 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizető adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja – hacsak erre adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.

6.5 Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül.

6.6 Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás jelen szerződés megkötése után azonnal használatba vehető.

6.7 Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásért a Szolgáltatási Szerződésben rögzített összeget Előfizető felé számlába állítani.

6.8 Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze – amennyiben erről Előfizetőt legalább 7 nappal előzetesen tájékoztatta.

6.9 Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja – esetlegesen Előfizető előzetes tájékoztatása nélkül is.

6.10 Szolgáltató díjmentes technikai támogatást nyújt a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Szolgáltatásaihoz. A weboldal kialakítása az Előfizető feladata, Szolgáltató programozási, tervezési szolgáltatást csak külön szerződés alapján nyújt.

6.11 Szolgáltató fenntartja a jogot IP cím tartományok tiltására, amennyiben az a Szolgáltató és Előfizetői érdekeit szolgálja (pl. DDOS támadások esetén).

6.12 Szolgáltató vállalja, hogy a szerverein elhelyezett adatokról hét napra visszamenőleg napi adatmentést készít, melyet szükség esetén Előfizető rendelkezésére bocsát.

6.12.1 Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által készített adatmentés biztonsági célú és nem arra szolgál, hogy rövid időn belül több alkalommal kerüljön visszaállításra (pl. hibás fejlesztési próbálkozások ellensúlyozására). Kérjük, ilyen esetben készítsen lokális mentést az érintett fájlokról, adatbázisokról.

VII. Az előfizető jogai és kötelezettségei

7.1 Előfizető kötelezettséget vállal a Megrendelő Lapon megjelölt szolgáltatások díjának előre történő megfizetésére.

7.2 Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Előfizető által kifizetett díjnak a megtartására is jogosult, az okozott kár összegével arányosan.

7.3 Az előfizető tudomásul veszi, hogy semmilyen tartalmat nem tölt fel tárhelyére, ami harmadik fél szerződi jogát, vagy egyéb hatályos jogszabályt sért. Erotikus, pornográf, extrémista vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmak feltöltése nem engedélyezett. SPAM (kéretlen) levelek küldése nem engedélyezett.

7.4 Előfizető szavatol azért, hogy a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett programok, vagy a Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen vagy 7.3 pontban megfogalmazott követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Előfizetőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni, a szolgáltatást szüneteltetni, azt azonnali hatállyal felmondani.

7.5 Előfizető elismeri, hogy az internet több résztvevő hálózatból áll össze amelyek külön tulajdonban vannak és nem állnak a Szolgáltató ellenőrzése alatt, ezért a Szolgáltató nem lehet felelős az olyan felmerülő károkért, amelyek más internet szolgáltatók tevékenysége miatt következik be (pl. üzemzavar, számítógépes vírusok, stb.).

7.6 Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásához biztosított erőforráslimitek nagymértékű túllépése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal – de a befizetett, fennmaradó díj visszafizetése mellett – felmondani, korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolni a szolgáltatást.

7.6.1 A Szolgáltatáshoz biztosított erőforráslimitek a Szolgáltatások adatlapján találhatók meg.

7.6.2 A Szolgáltatás által pillanatnyilag használt erőforrásokat a cPanel és phpMyAdmin felületeken követheti nyomon, de arról részletes statisztikát is kérhet.

7.7 Előfizető köteles a számára megküldött vagy általa generált belépési adatokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

VIII. Vegyes rendelkezések

8.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

8.2 A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek időpontjáról, valamint várható időtartamáról a Előfizetőt legalább 7 nappal előre tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.

8.3 A tárterület tartalmáért, Előfizetőnak a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.

8.4 A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek nettó árak, a 27%-os ÁFA összegét nem tartalmazzák.

8.5 Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal Előfizetőt értesíteni köteles. (e-mail is elfogadott)

8.6 Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót haladéktalanul, írásban értesíteni. (e-mail is elfogadott)

8.7 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

8.8 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. dologbérletre vonatkozó szabályai az irányadók. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.

IX. Vis Major

9.1 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

9.2 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

Személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések

1.1 Szolgáltató és a Szolgáltató irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek az Előfizető, mint adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítése érdekében és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik.

1.2 Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a Szolgáltatás teljesítése során az adatbiztonsági feltételeket biztosítja, a Szolgáltatóra, mint adatfeldolgozóra vonatkozó GDPR, továbbá a tagállami, illetve uniós adatvédelmi rendelkezéseket betartja.

1.3 Szolgáltató kizárólag azonosítás után és/vagy az Előfizető által a rendszerben rögzített kapcsolatfelvételi csatornákon keresztül jogosult információk átadására, módosítások elvégzésére.

1.4 Szolgáltató, mit adatfeldolgozó segíti az Előfizetőt a felügyeleti hatósággal történő együttműködés, jelentési kötelezettség, adatvédelmi hatásvizsgálat területein, figyelembe véve az adatkezelés jellegés és a Szolgáltató rendelkezésére álló információkat.

1.5 Az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a GDPR hatálya alá eső Előfizető döntése alapján a Szolgáltató köteles minden személyes adatot törölni, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő.

1.6 Szolgáltató, mint adatkezelő által titokként és bizalmasan kezelendő a Szolgáltatás teljesítése céljából az Előfizető által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok. Szolgáltató által igénybe vett további adatfeldolgozók valamint a Szolgáltatás teljesítésében közreműködő munkavállalóinak bevonása nem minősül titoksértésnek, amennyiben Szolgáltató biztosítja, hogy azok is a jelen Szerződés szerinti titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Panaszkezelés

1.1 Előfizető panaszát, reklamációját az alábbi felületeken jelezheti:

  • Elektronikusan az info@pws-server.net e-mail címen.
  • Postai úton a PWS Online Kft, 9011 Győr, Szikes út 25 (nem ügyfélszolgálat) címre küldött levéllel.

1.2 Előfizető a vonatkozó jogszabályok keretein belül el nem intézett panaszával az alábbiakhoz fordulhat:

  • GYMSMKIK által működtetett Békéltető Testület – Győr: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu, +36 96 520 217, 9021 Győr, Szent István út 10/A
  • Online vitarendezési platform: https://ec.europa.eu/odr
  • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság: info@nmhh.hu, +36 1 457 7100, 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
  • Fogyasztóvédelmi hatóság: Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály: +36 96 795 951
  • Polgári jogi igényét a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti: Győri Törvényszék Cégbírósága, gyortvsz_cegiroda@birosag.hu, +36 96 508 700, 9021 Győr, Szent István út 6. Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 11

Kelt: Győr, 2021. október 1.